PINEARQ

arquitectura hospitalaria

Projectes > Recerca

Arquitectura Centres de Recerca

Investigar és un procés tan individual com d’equip. Investigar és tant comunicar resultats com compartir processos.

Investigar requereix espais de treball tancats però també espais de comunicació concertada i espontània. Investigar és un procediment canviant que necessita espais flexibles i sense jerarquia, que permetin acomodar diferents processos.

Construcció d’Espais per a Recerca

Un centre de recerca, llavors, ha de ser un lloc per a l’exploració, un lloc de trobada, de relació i de comunicació entre els investigadors. Un edifici de recerca ha de fer costat a la comunitat científica més que proporcionar-li un espai. Així que l’edifici d’un centre de recerca ha de ser una estructura flexible que possibiliti la labor de diferents grups de treball i que, al mateix temps, afavoreixi la interacció entre diversos grups de recerca. Aquestes interrelacions han de facilitar-se des del disseny de la infraestructura, en cadascun dels espais de l’edifici: no sols en els de recerca sinó en vestíbuls, patis, circulacions, terrasses o restaurants.

Flexibilitat i Adaptació

Les funcions d’un edifici científic són canviants, així que l’adaptació és fonamental: l’espacial, tècnica, d’organització o d’imatge. Ha d’existir una flexibilitat permanent en tots els espais perquè permetin diferents graus de funcionalitat. Com als hospitals i a les residències sanitàries, els laboratoris han de partir de programes funcionals flexibles perquè, després, els espais arquitectònics puguin ser transformables.

Les dimensions i les relacions entre els espais permeten aquestes modificacions. Un bon centre de recerca ha de tenir unes dimensions crítiques perquè el potencial de funcionament pugui ser excel·lent. Així mateix, en aquest sentit es fa fonamental la claredat en l’estructura i en la posició de les instal·lacions.

Han de crear-se espais molt flexibles i molt sofisticats des de l’ambiental i energètic. Els laboratoris han de ser espais segurs, moderns i funcionals, adaptats a les funcions i produccions que s’esperen realitzar, i amb expectatives de creixement i transformació. S’han d’optimitzar els costos, els temps i els recursos humans des del mateix disseny arquitectònic.

El disseny i l’execució d’aquesta mena de projectes arquitectònics requereixen d’un treball multidisciplinari que reconegui els diferents elements espacials i les diverses variables tecnològiques. És important observar i comprendre els marcs legals i normatius locals per a un adequat disseny d’aquesta mena d’infraestructures, conèixer els ràpids avanços de les ciències de la salut, investigar en materials i formes de construcció prefabricada. El disseny d’aquesta mena d’equipaments exigeix la recerca constant i l’evolució del coneixement des de la fase de disseny, de manera que es puguin implementar solucions vàlides i sostenibles en un àmbit amb reptes constants.

El disseny d’aquesta mena d’edifici exigeix la implicació de diverses professions i entitats, des d’administradors, enginyers de manteniment, equips de control de qualitat i de certificacions, fins als propis usuaris finals. Per això, a Pinearq s’ha implementat una metodologia de treball que permeti la col·laboració de les parts, amb la intenció final de tenir en compte totes les necessitats, simplificar el procés i evitar confusions.

Els edificis especialitzats en recerca solen ser centres d’alt impacte ambiental i estètic en els llocs on es localitzen. Per això, la contextualització de l’edifici amb l’entorn és fonamental per a reduir l’impacte. L’equilibri entre les necessitats plantejades pels actors implicats en el disseny permetrà concretar un projecte que compleixi amb les expectatives del client, dels usuaris futurs i de la ciutat en la qual s’emplaça.

Busquem edificis d’alta qualitat arquitectònica que facin ciutat, que participin en la consolidació del teixit urbà i paisatgístic. Igualment, la forma i els materials dels edificis de recerca han de donar la sensació de comunitat, adequar-se a l’entorn i fomentar les relacions amb les activitats del context.